Política de Privacitat

Recollida de dades de caràcter personal

My News S.L. no recull dades de caràcter personal dels usuaris d’aquest web a través de procediments aliens a la voluntat de l’usuari, sent perfectament possible la navegació anònima pel web, si l’usuari així ho desitja.

My News S.L. només disposarà de les dades personals d’aquells usuaris que voluntàriament vulguin proporcionar-los a través del web, mitjançant mecanismes establerts al seu efecte (qüestionaris de registre, comunicacions amb My News S.L. a través de correu electrònic, etc). Només en aquests casos on l’usuari ho desitja, i sempre de manera voluntària, podrà comunicar les seves dades personals a My News S.L.

Les dades personals comunicades per l’usuari a My News S.L., poden ser emmagatzemades en base de dades, la titularitat de la qual correspon exclusivament a My News S.L., assumint aquesta les mesures  de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garantitzen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes sota acord amb allò establert a la LOPD i el Reglament 994/1999. L’usuari que proporcioni a My News S.L. les seves dades personals, accepta expressament el tractament de les mateixes, amb la finalitat que My News S.L. pugui prestar-li els serveis empresarials que desenvolupa.

Mesures de seguretat

La comunicació entre els usuaris i My News S.L. no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no son xifrades, pel que es sol·licita als usuaris que s’abstinguin d’enviar aquelles dades personals que mereixin la consideració de dades especialment protegides en els termes de l’article 7 de la LOPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur les fan desaconsellables.